Narystė

Narystė Asociacijoje „Žvejų klubas Spiningavimas LT“

Visus žvejus ligonius kviečiame įstoti į ,,Žvejų klubą Spiningavimas LT“ ir tapti oficialiais nariais, bei prisidėti prie klubo veiklos, tikslų ir idėjų įgyvendinimo.

Prieš tai patariame atidžiai išstudijuoti klubo įstatus ir ypatingai – žemiau pateiktas narystės klube taisykles.

Pagrindiniai priėmimo į kluba kriterijai – nepriekaištinga reputacija, esamų klubo narių rekomendacijos, bendri interesai, laisvalaikio pomėgiai ir t.t.

Nariai skirstomi į tris grupes:

  1. Paprastasis narys. Stojimo mokestis 50 lt, metinis nario mokestis: /50 lt + 2% parama/ arba /100Lt/.
  2. Auksinis narys. Prisidėjęs prie klubo įkūrimo ir /ar aktyviai dalyvaujantis klubo veikloje, atnešantis neabejotiną naudą klubui, jo populiarinimui bei jo vystymuisi. Atleidžiamas nuo stojimo mokesčio. Nario mokestis kaip paprastojo nario, jei visuotinis susirinkimas arba Prezidentas nenusprendžia kitaip.
  3. Garbės narys. Statusas suteikiamas rėmėjui, kuris finansiškai ar kitomis priemonėmis prisideda prie klubo rėmimo, populiarinimo. Atleidžiamas nuo stojimo ir nario mokesčio.

Priklausomai nuo nario veiklos aktyvumo, nuveiktų darbų ir atneštos naudos klubui, po kalendorinių metų visuotinio narių susirinkimo sprendimu nariui gali būti suteikiamas kitas statusas.

Nario teisės ir pareigos.

3.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių valstybių piliečiai, ne jaunesni, kaip 16 metų, ir Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys.

3.2. Norėdamas tapti asociacijos nariu asociacijos narys privalo asociacijos valdymo organui pateikti:

3.2.1. Prašymą, kuriame, jis įsipareigoja laikytis asociacijos įstatų bei vykdyti asociacijos valdymo organų teisėtus sprendimus;

3.3.2. Jei yra juridinis asmuo pateikti:

3.3.2.1. nario-juridinio asmens valdymo organo, turinčio teisę pagal įstatus atstovauti juridinį asmenį, sprendimą įstoti i asociaciją, įgaliojimą atstovauti juridininį asmenį asociacijoje;

3.3.2.2. duomenis apie juridinį asmenį;

3.3.2.3. pavadinimą;

3.3.2.4. buveinės adresą;

3.3.2.5. registravimo pažymėjimo kopiją;

3.3.2.6. įstatų kopiją;

3.4. Fizinis ar juridinis asmuo asociacijos nariu tampa, kai asociacijos valdymo organas nusprendžia jį priimti į asociaciją, o priimamas asmuo sumoka įstatuose numatytą sumą:

3.4.1. Paprastasis narys – 50 litų stojamąjį bei 100  litų arba 50 litų +2% parama metinį mokestį;

3.4.2. Auksinis narys – 100  litų arba 50 litų +2% parama metinį mokestį, stojamasis mokestis netaikomas;

3.4.3. Garbės narys priimamas be mokesčių Prezidento ar visuotinio narių susirinkimo balsų daugumos sprendimu;

3.5. Metinis nario mokestis mokamas už kalendorinius metus. Leidžiama dalinis mokejimas per keturis kartus. Pirmas įnašas turi būti padarytas per 15 dienų nuo įstojimo į klubą datos.

3.6. Asociacijos nariai registruojami asociacijos narių registre, kurį tvarko asociacijos valdymo organas.

Registre nurodoma: asmens vardas pavardė arba pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, elektroninis adresas (jei tokį turi).

3.7. Narystė asociacijoje pasibaigia;

3.7.1. Nariui išstojus iš asociacijos apie tai informuojant prieš vieną mėnesį;

3.7.2. Narį pašalinus iš asociacijos;

3.7.3. Likvidavus juridinį asmenį, esantį asociacijos nariu;

3.7.4. Likvidavus asociaciją;

3.8. Valdymo organas ir asociacijos visuotinis susirinkimas balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pašalinti iš asociacijos narių tokį narį, kuris:

3.8.1. Nesilaiko šiuose įstatuose nustatytų pareigų, tikslų ir tuo kenkia asociacijos prestižui ar kitų narių interesams;

3.8.2. Nemoka metinio nario mokesčio;

3.8.3. Neetiškai elgiasi, laužo visuotiniai priimtus moralinius principus, savo elgesiu demoralizuoja asociaciją ir kenkia jos įvaizdžiui;

3.9. Jei šalinamas narys yra valdymo organo narys, jis gali būti pašalinamas asociacijos visuotinio susirinkimo 3/4 balsų dauguma;

3.10. Pasibaigus narystei asociacijoje, jos narių stojamieji mokesčiai negražinami;

3.11. Asociacijos nariai turi teisę;

3.11.1. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.11.2. gauti informaciją apie asociacijos veiklą;

3.11.3. naudotis asociacijos sukaupta informacija;

3.11.4. lygiomis balso teisėmis dalyvauti asociacijos susirinkimuose ir incijuoti nutarimų, susijusių su asociacijos veikla, priėmimą;

3.11.5. išstoti iš asociacijos;

3.11.6. gauti finansinę paramą;

3.11.7. dalyvauti bendruose projektuose su asociacija ir kitais nariais ar kitomis institucijomis;

3.11.8. gauti metine asociacijos finansinę ataskaitą, to paprašius raštu;

3.11.9. būti renkamas į asociacijos valdymo organus;

3.12. Visi asociacijos nariai privalo:

3.12.1. laikytis šių asociacijos įstatų;

3.12.2. vykdyti asociacijos valdymo organų teisėtus sprendimus;

3.12.3. susilaikyti nuo veiksmų, prieštaraujančių asociacijos tikslams ir uždaviniams;

3.12.4. dalyvauti asociacijos veikloje, įskaitant susirinkimus ir asociacijos organizuojamus renginius;

3.12.5. siūlyti ir rinkti narius į asociacijos valdymo organus;

 

2011 vasario 14 d.
Žvejų klubas Spiningavimas LT Prezidentas Algirdas Janavičius

 

Banko sąskaita
A/s LT637300010125946826
Swedbank, banko kodas: BIC – HABALT22
Šaltinių 18-13, Alytus, LT- 62343 Lietuva
Kodas: 302592322
El. Paštas: algirdas.janavicius@infoseka.lt
Tel: +370 614 07159
Int. psl. www.spiningavimas.lt

 

Tapti klubo nariais galite užpildę Prašymą ir atsiuntę mums kontaktuose nurodytu adresu ar el. paštu.