Didins bausmes už žvejybos taisyklių pažeidimus

Baigta nuo 2008 m. vykdyta ES žuvininkystės kontrolės sistemos reforma. Ja siekiama užtikrinti efektyvų sutartų taisyklių taikymą ir vykdymą bei padidinti visos ES Bendrosios žuvininkystės politikos patikimumą.

Kaip praneša Žemės ūkio ministerija, reformos metu buvo siekiama kiek įmanoma labiau konsoliduoti, apibendrinti ir supaprastinti žuvininkystės kontrolės sistemos teisinį reglamentavimą ir numatytus įpareigojimus, mažinant dvigubą reguliavimą ir administracinę naštą.

Žuvininkystės kontrolę ES atlieka valstybių narių nacionalinės institucijos, kurios stebi ir tikrina, kaip žvejai ir kiti susiję asmenys laikosi nustatytų taisyklių, ir prireikus taiko sankcijas bei imasi kitų poveikio ir taisyklių laikymosi užtikrinimo priemonių; šių institucijų veiklą koordinuoja ir jų tarpusavio bendradarbiavimą palengvina Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra. Europos Komisijos inspektoriai turi teisę tikrinti, kaip ši žuvininkystės kontrolės sistema funkcionuoja valstybėse narėse.

2009 m. priimtas naujas Kontrolės reglamentas ir šį mėnesį priimtos jo įgyvendinimo taisyklės pakeičia buvusią painią, neefektyvią ir brangią ES žuvininkystės kontrolės sistemą.

Naująja sistema siekiama sukurti naują veiksmingą sistemą, kurioje išplėstas naujų modernių informacinių technologijų naudojimas, įdiegiama išsami žuvininkystės produktų atsekamumo sistema „nuo tinklo iki lėkštės“, suvienodinami inspektavimo standartai ir procedūros, plačiau taikomas rizikos vertinimo ir valdymo principas, įvedama nauja žvejybos laivų variklių galios sertifikavimo ir tikrinimo tvarka.

Be to, siekiama suvienodinti sankcijas už žvejybos taisyklių pažeidimus ir jas padaryti tikrai atgrasančiomis bei veiksmingomis. Todėl nustatyta, kad už sunkius pažeidimus taikoma piniginė sankcija turėtų būti bent 5 kartus, o pakartotinio sunkaus pažeidimo atveju – bent 8 kartus didesnė už pažeidimo metu gautų žuvininkystės produktų vertę.

Be to, naujaisiais reglamentais įvedama dar viena naujovė – nuo 2012 m. bus pradėta taikyti „baudos taškų“ sistema, pagal kurią už sunkius žvejybos taisyklių pažeidimus bus skiriami taškai, ir surinkus nustatytą jų skaičių atitinkamam terminui bus sustabdomas žvejybos laivo liudijimo galiojimas, o jį viršijus penktą kartą – jis panaikinamas visam laikui. Reformuotoje kontrolės sistemoje taip pat numatomos priemonės, kurias Komisija galės taikyti valstybių narių, neužtikrinančių tinkamo Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių taikymo, atžvilgiu.

Naujoji kontrolės sistema taikoma visai ES vandenyse vykdomai žvejybos veiklai bei visiems ES žvejybos laivams, nepriklausomai nuo to, kokiuose vandenyse jie žvejoja. Be to, ji taip pat iš dalies palies žuvininkystės produktų supirkėjus, vežėjus ir operatorius, susijusius su žuvininkystės produktų perdirbimu ir platinimu. Numatoma, kad dalis nuostatų, kurių įgyvendinimui reikia laiko pasiruošti tiek valstybių institucijoms, tiek ir sektoriaus atstovams, įsigalios ir bus taikomos nuo reglamentuose nustatytų vėlesnių datų.

Paskelbta iš www.15min.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 1 =