Dėl žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos gerinimo

Aplinkos apsaugos komitetas kreipsis į Vyriausybę dėl žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos gerinimo

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas nutarė kreiptis į Vyriausybę, kad įgyvendinant Valstybinio audito ataskaitos “Ar užtikrinamas žuvų išteklių atkūrimas ir apsauga vidaus vandenyse” rekomendacijų įgyvendinimo priemones, Valstybinio audito, mokslininkų, Aplinkos apsaugos, Žemės ūkio ministerijų, Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM pasiūlymai būtų apsvarstyti posėdyje, dalyvaujant atsakingų institucijų, mokslo ir visuomeninių žuvininkystės organizacijų atstovams bei būtų įteisintos vyriausybės patvirtintos priemonės ir užtikrintas jų finansavimas.

Tokį sprendimą komitetas priėmė rugsėjo 26 d. posėdyje, kuriame svarstė Valstybinio audito ataskaitą “Ar užtikrinamas žuvų išteklių atkūrimas ir apsauga vidaus vandens telkiniuose?” Komitetas konstatavo, kad:

– moksliniai žuvininkystės tyrimai Lietuvos vidaus vandenyse yra nepakankami ir turi būti plėtojami. Prasidėjus krizei buvo nutrauktas tyrimų finansavimas didžiuosiuose Lietuvos ežeruose, kuriuose vykdoma verslinė žūklė. Mokslinius tyrimus reikėtų atnaujinti ir išplėsti kituose svarbiuose žuvininkystei valstybiniuose ežeruose. Tai būtina, norint tiksliau įvertinti žuvų išteklius ir ežerų būklę. Tam būtinas valstybinis mokslinių tyrimų finansavimas;

– žuvų ir vėžių išteklių atkūrimas valstybinės reikšmės vandens telkiniuose Respublikoje vykdomas pagal žuvininkystės parengtas programas ir strategijas. Šias žuvininkystės programas rengia mokslininkai ir šios srities specialistai, tačiau jos vykdomos nepilnai. Manytume, pasibaigus tokiai programai, būtina jos analizė ir detalus atsakingų žinybų veiklos rezultatų įvertinimas. Be to, būtina atkreipti dėmesį, kad tyrimų užsakovai turėtų būti Aplinkos arba Žemės ūkio ministerijos. Tada būtų išvengta dvigubo finansavimo, kai tas pats vandens telkinys yra tiriamas finansuojant skirtingoms ministerijoms. Tyrimų ataskaitos būtų viešai skelbiamos ne tik užsakančiosios, bet ir kitų ministerijų internetiniuose puslapiuose, nes šiuo metu tokia informacija nėra prieinama;

– nors Žuvininkystės tarnyba prie ŽŪM įžuvina nemažai Lietuvos vandens telkinių, tačiau įžuvinimo efektyvumas moksliškai yra įvertinamas tik viename kitame vandens telkinyje. Siekiant geresnių rezultatų, įžuvinimo efektyvumas turėtų būti nustatomas visuose įžuvinamuose vandens telkiniuose;

– įpareigoti valstybinių vandens telkinių valdytoją, t.y. Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM, dalyvauti kasmetiniuose žuvų įveisimo planų svarstymuose, kad būtų išvengta žuvų įveisimo į išnuomotus ar privačius vandens telkinius;

– žuvų apsaugoje situaciją iš esmės pagerintų sugriežtinta verslinių žvejybos įrankių įsigijimo tvarka, nes tai sumažintų brakonieriavimo mastą šalyje;

– Aplinkos ministerija turėtų dėti daugiau pastangų sustabdant nekontroliuojamą prekybą tinkliniais žvejybos įrankiais ir parengiant prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašą, įvedant leidimus gaminti, realizuoti, įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankius bei vykdant ne mėgėjų žvejybos įrankių apyvartos apskaitą ir kontrolę;

– būtina skatinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus skiriant jiems už išaiškintus žvejybos pažeidimus dalį lėšų nuo iš pažeidėjų išieškotų baudų ir ieškinių už žuvų ištelkiamas padarytą žalą. Premijas skirti iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos;

– regionų aplinkos apsaugos departamentų Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijose padidinti etatų skaičių;

– Aplinkos ministerijoje ar Aplinkos apsaugos agentūroje įsteigti operatyvinį Gyvosios gamtos apsaugos padalinį, kuris vykdytų žvejybos kontrolę ir žuvų išteklių apsaugą visoje šalies teritorijoje ir koordinuotų regionų aplinkos apsaugos departamentų Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų darbą;

– pastoviai organizuoti žuvų neršto apsaugos akcijas žuvų pavasarinio ir rudens neršto laikotarpiais;

– vadovaujantis Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, skirti lėšų neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams skatinti;

– siekiant sumažinti žuvilesių paukščių daromą žalą sustiprinti kormoranų gausos reguliavimo priemones.

Išsamesnės informacija

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja Jolita Jakučionytė

Tel.: (8 5) 239 6742 begin_of_the_skype_highlighting NEMOKAMA (8 5) 239 6742 end_of_the_skype_highlighting , el. p.
jojaku@lrs.lt)

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6428&p_k=1&p_d=128825

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + twelve =